human rights watch

måndag 13 november 2017

dangerous politicians,. When Mr. Stefan Löven visited Iran and made a secret agreement with the Iranian regime against us who are political activists in Sweden and many authorities began to do things against us one of them employment agency in Malmö, the woman, Ulrika Steinberg, who has a bad family history.


dangerous politicians,. When Mr. Stefan Löven visited Iran and made a secret agreement with the Iranian regime against us who are political activists in Sweden and many authorities began to do things against us one of them employment agency in Malmö, the woman, Ulrika Steinberg, who has a bad family history.
"The government chooses to make dialogue with the forces of hatred instead of marking those who oppress. Lövven is more eager to promote relations with the Iranian and Saudi Arabian regime than with Israel.😡 When alternative legal systems arise in Swedish suburbs and districts, it is a function of an inability to see where boundaries should be drawn, where freedom should be protected and the rule of law defended.
✅Sweden must have a government that defends democracy and freedom in the Middle East and is able to fight the powers of hatred and violence even in Sweden, Hökmark writes in Uppsala Nya Tidning.
👍TA POSITION: Like and share if you agree!
The whole debate article: http://www.unt.se/.../debatt/farlig-politik-dar-och-har-48126...
The Swedish government is a racist, anti-Semitic and terrorist relations caused by the state's trafficking in human beings and the mix of political refugees under the Geneva Convention's provision in 1951, with detainees and criminals, as well as agents and spies with huge numbers of denominators in foreign service. The state has lost its most important mission to protect the country and its citizens' security against internal and external enemies. Left-wing Socialist government with its coalitions has lost the most important mission in its domestic and foreign policy.
--------------------------
in swedish
farliga politiker ،. ـnär herr Stefan Löven besökte iran och gjorde en hemliga avtal med iranska regimen  mot oss som är  politiska aktivister i Sverige och många myndigheter började göra saker och ting mot os en av dem arbetsförmedlingen i malmö kvinnan ulrika stenberg som har dålig familjens historien.
😡Regeringen väljer att föra dialog med hatets krafter i stället för att markera mot dem som förtrycker. Löfven är mer ivrig att främja relationer med de iranska och saudiarabiska regimerna än med Israel.
😡När alternativa rättssystem uppstår i svenska förorter och stadsdelar är det en funktion av en oförmåga att se var gränser ska dras, var frihet ska värnas och rättsstaten försvaras.
✅Sverige måste ha en regering som värnar demokrati och frihet i Mellanöstern och som förmår bekämpa hatets och våldets krafter även i Sverige, skriver Hökmark i Uppsala Nya Tidning.
👍TA STÄLLNING: Gilla och dela om du håller med!
Hela debattartikeln: http://www.unt.se/…/debatt/farlig-politik-dar-och-har-48126…
Svenska regeringen  är ett rasistiskt,antisemit och terror relations orsakat av statens människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Geneve Konventionens bestämmelse året 1951med lycksökare och kriminella samt agenter och spioner med enorma skaror av angivare i främmande makters tjänst. Staten har förlorat sitt viktigaste uppdrag att skydda landets och medborgarnas säkerhet mot inre och yttre fiender. Vänstersocialist regeringsmakten med sina koalitioner har förlorat det viktigaste uppdraget i sin inrikes och utrikespolitiken.
http://www.unt.se/asikt/debatt/farlig-politik-dar-och-har-4812695.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar