human rights watch

måndag 28 mars 2016

Turkey smuggle weapons to terrorists Turkish President Tayyip Erdogan.
Turkey smuggle weapons to terrorists Turkish President Tayyip Erdogan.
Turkey has steadfastly denied that it sent weapons to terrorists in Syria.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20830514.ab
Now revealing court documents, parts of missiles and grenades smuggled to rebels.
Who later joined IS, writes Reuters.

It has previously been reported that the Turkish secret service MIT helped provide Islamist rebels in Syria with weapons. Something that ultimately contributed to the success of the terrorist group Islamic State, ICE, which for the past few days fighting now said to control half of Syria. Weapons deliveries have been denied by the government in Ankara.
As late as on Wednesday, said a spokesman for President Erdogan during a meeting in Washington:
- Turkey has never sent weapons to any group in Syria.
Unveiled secret documents
But in secret court documents as Reuters noted the witness a large number of police officers on MIT's shady dealings with the jihadists.
Although prosecutors confirm the data for Reuters.
The news agency says that arms shipments should have taken place in late 2013 and early 2014.
In their zeal to remove Syrian President Bashar al-Assad from power, should Turkey - Syria and according to some of Turkey's Western allies - have let both weapons and insurgents to cross its border into Syria. Some of them will then have joined the IS, writes Reuters.
According to court documents are parts for missiles and hand grenades have been driven across the border in trucks that been led by MIT and then on to rebel controlled areas in Syria.
One of the truck drivers testify that the vehicle loaded several times from a foreign plane at the airport in Ankara.
An arrest warrant against another driver that Reuters has obtained, reveals that one of the deliveries according to the police have been intended for an al-Qaeda camp near the Syrian border.
The President: Where aid shipment
Four of MIT's vehicles have been searched by the Turkish police after prosecutors got tips on smuggling.
Three of them were stopped on January 19 last year and one of them November 7, 2013, writes Reuters.
According to the prosecutor's report, the final three trucks have been through after agents from MIT police threatened and physically received set itself the vehicles were searched.
President Tayyip Erdogan has admitted that the three trucks belonging to MIT, but argued that it was a humanitarian aid shipment.
Despite the danger now prosecutors who ordered the crackdown on the trucks be prosecuted. They allegedly revealing state secrets and have defiled the government and got it to appear as willing to help terrorists, writes Reuters. While it is clear according to the news agency of the court documents to have taken part.
- Something that's a crime can not be a state secret, says the two prosecutors' lawyer told Reuters.
While some 30 policemen are now at risk of being prosecuted for military espionage and attempted coup, according to another court documents.
-------------------------------------------------------------------------------------

Turkiet smugglade vapen till terrorister

Turkiets president Tayyip Erdogan.  Turkiets president Tayyip Erdogan.
Turkiet har ihärdigt förnekat att man skickat vapen till terrorister i Syrien.
Nu avslöjar domstolsdokument att delar till missiler och handgranater smugglats till rebeller.
Som senare anslutit sig till IS, skriver Reuters.
Det har tidigare förekommit rapporter om att den turkiska underrättelsetjänsten MIT hjälpt till att förse islamistiska rebeller iSyrien med vapen. Något som i förlängningen bidragit till framgångarna för terrorgruppen Islamiska staten, IS, som efter de senaste dagarnas strider nu uppges kontrollera halva Syrien. Vapenleveranserna har förnekats av regeringen i Ankara.
Så sent som på onsdagen sa en talesperson för president Erdogan under ett möte i Washington:
– Turkiet har aldrig skickat vapen till någon grupp i Syrien.

Avslöjas av hemliga dokument

Men i hemliga domstolsdokument som Reuters tagit del av vittnar ett stort antal poliser om MIT:s ljusskygga affärer med jihadister.
Även åklagare bekräftar uppgifterna för Reuters.
Nyhetsbyrån uppger att vapenleveranser ska ha ägt rum i slutet av 2013 och början av 2014.
I sin iver att få bort Syriens president Bashar al-Assad från makten ska Turkiet – enligt Syrien och några av Turkiets allierade i väst – ha låtit både vapen och rebeller ta sig över landets gräns in i Syrien. En del av dem ska sedan ha anslutit sig till IS, skriver Reuters.
Enligt domstolsdokumenten ska delar till missiler och handgranater ha körts över gränsen i lastbilar som ledsagats av MIT och sedan vidare till rebellkontrollerade områden i Syrien.
En av lastbilsförarna vittnar om att fordonet lastats vid flera tillfällen från ett utländskt plan på flygplatsen i Ankara.
En arresteringsorder mot en annan chaufför som Reuters tagit del av, avslöjar att en av leveranserna enligt polisen varit avsedda för ett al-Qaida-läger nära Syriska gränsen.

Presidenten: Var hjälpsändning

Fyra av MIT:s fordon ska ha genomsökts av turkisk polis efter att åklagare fått tips om smugglingen.
Tre av dem stoppades den 19 januari förra året och ett av dem den 7 november 2013, skriver Reuters.
Enligt åklagarens rapport ska de tre sista lastbilarna ha släppts igenom efter att agenter från MIT hotat polisen och fysiskt emotsatt sig att fordonen genomsöktes.
Presidenten Tayyip Erdogan har erkänt att de tre lastbilarna tillhörde MIT, men hävdat att det rörde sig om en humanitär hjälpsändning.
Trots det riskerar nu åklagarna som beordrade tillslagen mot lastbilarna att åtalas. De påstås ha avslöjat statshemligheter och ha befläckat regeringen och fått den att framstå som villig att hjälpa terrorister, skriver Reuters. Även det framgår enligt nyhetsbyrån av domstolsdokument man tagit del av.
– Något som är ett brott kan inte vara en statshemlighet, säger de båda åklagarnas advokat till Reuters.
Även ett 30-tal poliser riskerar nu att åtalas för militärt spionage och och försök till statskupp, enligt ett annat domstolsdokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar