human rights watch

måndag 30 juni 2014

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke on Sunday of their support for a Kurdish state according to Reuters. Thus, he apparently at odds with Israel's ally the United States - so far wanted to stay together Iraq as a united country.


Netanyahu pronounce support Kurdish state. 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke on Sunday of their support for a Kurdish state according to Reuters. Thus, he apparently at odds with Israel's ally the United States - so far wanted to stay together Iraq as a united country. 


Netanyahu took part on Sunday in a meeting with a think tank linked to the University of Tel Aviv, and should then have said that Israel will "support the Kurds' quest for independence." 

Furthermore, he described the Kurds as "a struggling people who have proven their political commitment, his political sense and deserve political independence." 

The Kurds today control large parts of northern Iraq. When U.S. Secretary of State John Kerry recently visited the country, he met Kurdish leaders and reported as having asked for help to save Iraq from disintegration. 

U.S. ambition has been to Iraq's three main ethnic groups Shiites, Sunnis and Kurds to agree on a new government that includes all groups. Efforts have been intensified since large parts of Iraq has rapidly lost to the Islamist terror group Isis. 

The Kurds have also taken advantage of the recent chaotic conditions in Iraq to expand its territory and among others also include the city of Kirkuk and thus take control of the vast oil reserves in the area. 

The Israelis have for decades kept relatively frequent contacts with the Kurds, who was seen as a buffer against common opponents Arabic writes Reuters. 

Netanyahu announced on Sunday even out the text on his view of the West Bank and the Israeli presence there. The area on the west side of the Jordan River is seen by Palestinians as the core of a future Palestinian state, but Netanyahu says according to the AP that he did not believe that Israel will withdraw its military forces completely from the area in the foreseeable future. 

Anyone who does not accept the need for Israel to continue to have security forces in the West Bank "will not see reality as it is" under Netanyahu. 

The Israeli Prime Minister says although it's possible that one day it concluded a peace treaty that creates an independent Palestinian state, but Israel will never be able to hand over responsibility for their security, neither the Palestinians nor the international forces. 

According to Netanyahu's Palestinian forces "not able" to maintain security and international forces will always eventually withdrawn.
---------------------
 Netanyahu uttalar stöd för kurdisk stat.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttalade på söndagen sitt stöd för en kurdisk stat enligt Reuters. Därmed går han av allt att döma på tvärs med Israels allierade USA – som hittills velat hålla ihop Irak som ett enat land.

Netanyahu deltog på söndagen i ett möte med en tankesmedja kopplad till Tel Avivs universitet och ska då ha sagt att Israel kommer att ”stödja kurdernas strävan efter självständighet”.

Vidare beskrev han kurderna som ”ett kämpande folk som har bevisat sitt politiska engagemang, sitt politiska förnuft och förtjänar politisk självständighet.”

Kurderna kontrollerar idag stora delar av norra Irak. När USA:s utrikesminister John Kerry nyligen besökte landet mötte han de kurdiska ledarna och uppges då ha bett om hjälp för att rädda Irak från sönderfall.

USA:s ambition har varit att få Iraks tre huvudsakliga folkgrupper shiamuslimerna, sunnimuslimerna och kurderna att enas om en ny regering som inkluderar alla grupper. Ansträngningarna har intensifierats sedan stora delar av Irak har på kort tid gått förlorat till den islamistiska terrorgruppen Isis.

Kurderna har samtidigt utnyttjat den senaste tiden kaotiska förhållanden i Irak för att utöka sitt territorium och bland annat även inkludera staden Kirkuk och därmed överta kontrollen över stora oljereserver i området.

Israelerna har i årtionden hållit relativt täta kontakter med kurderna, som man sett som en buffert mot gemensamma arabiska motståndare skriver Reuters.

Netanyahu lade på söndagen även ut texten om sin syn på Västbanken och den israeliska närvaron där. Området på västra sidan om Jordanfloden ses av Palestinierna som kärnan i en framtida palestinsk stat men Netanyahu uppger enligt AP att han inte tror att Israel kommer dra tillbaka sina militära styrkor helt från området inom överskådlig tid.

Den som inte accepterar Israels behov av att fortsätta ha säkerhetsstyrkor på Västbanken ”ser inte verkligheten som den är” enligt Netanyahu.

Den israeliska premiärministern säger visserligen att det är möjligt att det en dag sluts ett fredsavtal som skapar en självständig palestinsk stat, men Israel kommer aldrig kunna lämna över ansvaret för sin säkerhet varken till palestinierna eller internationella styrkor.


Enligt Netanyahu är palestinska styrkor ”inte kapabla” att upprätthålla säkerhet och internationella styrkor kommer alltid förr eller senare att dras tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar