human rights watch

lördag 16 april 2016

Here socialize Housing Minister Kaplan with Islamists, fascists and racists


Here socialize Housing Minister Kaplan with Islamists, fascists and racistsSTOCKHOLM Pictures of Housing Minister Mehmet Kaplan (Green Party) spread in social media from a party last year when the Minister socialize with Barbaros Leylani, until recently vice president of the Turkish National Association, who are known to incite against the Armenians. At the same time there was also the leader of the Islamist Milli Görüs and the leader in Sweden for the neo-fascist organization, the Grey Wolves.

A new scandal surrounding the Housing Minister Mehmet Kaplan after pictures of Turkish National Association website had spread in social media. In the pictures, taken in conjunction with the iftar - the dinner is eaten in the evening during the Muslim fasting month of Ramadan - visible Housing Minister company.

Although Turkish National Association talks openly about the people attending the dinner. The photos were taken in July last year, when Kaplan officially already was home minister in Sweden.

Urged "raskamrater" to "show the Swedes and Scandinavians that the Turks are prepared to allow the blood to drain"

One of the people that Mehmet Kaplan seen in the picture at the actual festival iftar is the until recently vice president of the Turkish National Association Barbaros Leylani. He was forced to resign from his role as vice president after a speech at Sergel Square in which he incited the Armenians. According to translations from century Leylani used terms like "raskamrater" when he incited against the Armenian minority, slightly News Today reported earlier.

- Turk wake! The Armenian dogs should beware. Death to the Armenian dogs! Death! Death! Death! Leylani be chanted by the magazine Expo.

In social media has Leylani come to be called "Hate speech" -turken and "Hitler Turk" because of the hateful speech in central Stockholm.

- Let us show Sweden, Scandinavia and Europe in the Turkish stand for. We do not like blood, but we can let the blood flow when needed, continued Leylani.

On the same occasion was also attended by Yavuz Selim Çelik, the leader in Sweden for the Islamic organization Milli Görüs, an organization with strong links to the increasingly authoritarian Turkish regime. It is not the first time Kaplan associate with representatives of the Islamist organization, previously News Today reported that Mehmet Kaplan kept a speech during a meeting organized by Milli Görüs.

With at the table: neo-fascist "Grey Wolves"

Another person who attended the dinner with Housing Minister Mehmet Kaplan was Ilhan Sentürk from the Grey Wolves, on the Turkish "Ülkü Ocakları". The organization Grey Wolves is a neofascistisk ultra-nationalist organization, known to be extremely hostile to the Kurds, Armenians and other minorities in Turkey. They have been linked to a large number of political assassinations and terrorist attacks.

Just a few months after Mehmet Kaplan spent time with the leader of the Grey Wolves in Sweden News Today reported on a great fight in central Stockholm between Kurds and Turks in connection with a demonstration in Sergel Square against the Kurdish PKK.

Expo magazine reports that photos of the demonstration appeared demonstration participants do Gray Wolves characters. According to the British site Middle East Eye demonstration was even organized by the Grey Wolves.

Just hours after the demonstration on 13 September last autumn, where the riot broke out between Kurds and Turks, reports SVT that there occurred a powerful explosion in a Kurdish local association in the southern Stockholm suburb of Fittja.

Six months later tells News Today that a Kurdish man was shot in Fittja, a deed as friends of the man The victim connects to the previous unrest on the same day outside a Turkish club rooms.

Moderate MP reacts strongly

After the pictures showing Mehmet Kaplan's relations with Islamists, neofascister and Barbaros Leylani been spread in social media, the moderate, Member of Parliament Hanif Bali reacted sharply on Twitter.
-------------------------------
in swedish
Här umgås bostadsminister Kaplan med islamister, fascister och rasister
STOCKHOLM Bilder på bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) sprids i sociala medier från en fest förra året då ministern umgås med Barbaros Leylani, fram till nyligen vice ordförande i Turkiska riksförbundet, som gjort sig känd för att hetsa mot armenier. Vid samma tillfälle fanns även ledaren för islamistiska Milli Görüs med samt ledaren i Sverige för den neofascistiska organisationen Grå vargarna.

En ny skandal omger bostadsminister Mehmet Kaplan efter att bilder på turkiska riksförbundets hemsida fått spridning i sociala medier. I bilderna, som är tagna i samband med iftar – den middagen som äts på kvällen under den muslimska fastan ramadan – syns bostadsministerns sällskap.

Även turkiska riksförbundet berättar öppet om vilka människor som närvarar vid middagen. Bilderna är tagna i juli förra året, när Kaplan officiellt redan var bostadsminister i Sverige.

Uppmanade “raskamrater” att “visa svenskarna och skandinaverna att turkarna är beredda att låta blodet rinna”

En av personerna som Mehmet Kaplan syns med på bild vid den aktuella festen iftar är den fram till nyligen vice ordförande i Turkiska riksförbundet Barbaros Leylani. Han tvingades avgå från sin roll som vice ordförande efter ett tal på Sergels torg där han hetsade mot armenier. Enligt översättningar från talet har Leylani använt termer som “raskamrater” när han hetsat mot den armeniska minoriteten, något Nyheter Idag tidigare rapporterat.

– Turken vaknar! De armeniska hundarna bör akta sig. Död åt de armeniska hundarna! Död! Död! Död! ska Leylani skanderat enligt tidskriften Expo.

I sociala medier har Leylani kommit att kallas “Hets mot folkgrupp”-turken och “Hitlerturken” med anledning av det hatiska talet i centrala Stockholm.

– Låt oss visa Sverige, Skandinavien och Europa vad turken står för. Vi tycker inte om blod, men vi kan låta blodet flyta när det behövs, fortsatte Leylani.

Vid samma tillfälle närvarade även Yavuz Selim Çelik, ledaren i Sverige för den islamistiska organisationen Milli Görüs, en organisation med starka kopplingar till den allt mer auktoritära turkiska regimen. Det är inte första gången Kaplan umgås med företrädare för den islamistiska organisationen, tidigare har Nyheter Idag berättat att Mehmet Kaplan hållt ett tal under ett möte arrangerat av Milli Görüs.

Med vid bordet: Neofascistiska “Grå vargarna”

En annan person som närvarade på middagen med bostadsminister Mehmet Kaplan var Ilhan Sentürk från Grå vargarna, på turkiska “Ülkü Ocakları”. Organisationen Grå vargarna är en neofascistisk ultranationalistisk organisation, kända för att vara extremt fientliga mot kurder, armenier och andra minoriteter i Turkiet. De har kopplats till ett stort antal politiska mord och terrorattentat.

Bara ett par månader efter att Mehmet Kaplan umgicks med ledaren för Grå vargarna i Sverige rapporterade Nyheter Idag om ett storslagsmål i centrala Stockholm mellan kurder och turkar i samband med en demonstration på Sergels torg mot kurdiska PKK.

Tidskriften Expo rapporterar att på bilder från demonstrationen syntes demonstrationsdeltagare göra Grå vargarnas tecken. Enligt den brittiska sajten Middle East Eye var demonstrationen till och med arrangerad av Grå vargarna.

Bara timmar efter demonstrationen den 13 september i höstas, där tumult utbröt mellan kurder och turkar, rapporterar SVT att det inträffat en kraftig explosion i en kurdisk föreningslokal i den södra Stockholmsförorten Fittja.

Ett halvår senare berättar Nyheter Idag att en kurdisk man sköts i Fittja, ett dåd som vänner till den skjutne mannen kopplar till tidigare oroligheter samma dag utanför en turkisk föreningslokal.

Moderat riksdagsledamot reagerar starkt

Efter att bilderna som visar Mehmet Kaplans umgänge med islamister, neofascister och Barbaros Leylani fått spridning i sociala medier har den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali reagerat skarpt på Twitter.
http://nyheteridag.se/har-umgas-bostadsminister-kaplan-med-islamister-neofascister-och-rasister/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar