human rights watch

onsdag 3 maj 2017

Is Sweden on its way to putting down freedom of expression?Is Sweden on its way to putting down freedom of expression?
Yes to unlimited freedom of speech
After Mr. Stefan Löven went to Iran, he wanted to get a model of Iranian freedom of expression in Sweden, "Social Democrats with the other party try to limit freedom of speech in Sweden. In principle, people should have the right to speak and say if they see something that is wrong too, one must have the right to say no to something that is unfair in the system.It's wrong to try to force others to silence others because they can not talk about their rights.
There are very unjust and unacceptable things in society.
When freedom of speech is limited then the country has to wait for a revolution.
Experts on freedom of expression: "Big danger in the fact that audits that should be made are not made"
Nils Funcke is a freelance journalist and expert on freedom of expression. He sees the danger of responsible publishers being threatened.
"It is worst imaginable that those who threaten can actually decide what to pronounce and who will be heard," he says.
It was after Gefle Dagblad's latest article in the review of Islamist extremism in Gävle, as chief editor Anna Gullberg was murdered by a person with links to the Gävle mosque.
"It's a bit sad that you can not talk about the facts you've raised. Instead, it is drawn to this threatening situation, "says Nils Funcke, expert on freedom of speech.
The threats to media often come from extremists, such as Nazi groups and violent religious groups.
"It's not the first time and unfortunately not the last time someone gets so upset about being reviewed. Then the question is how to pair it, says Nils Funcke.
When pressure is imposed on people with important roles in democracy, the judiciary can see the crime as grosser.
- The legislators have seen very seriously the threat of persons exercising authority. It should not be possible to bring benefits to other citizens through pressure. There is a crime in both the crime bar and the freedom of expression, which focuses on important social functions, including the media, "says Nils Funcke
The worst thing that can happen, according to Nils Funcke, is that the media avoids important audits.
"All forms of threats are of course serious. But in particular, when it may mean that people begin to self-censor, simply people get scared. It is a big danger that audits that should be made are not done, he says.
...............................................
in swedish
Är Sverige på väg så att lägga ner yttrandefrihet?
ja till obegränsad yttrandefrihet
Efter att Herr Stefan Löven åkte till iran vill skaffa en model av iranska yttrandefrihet i Sverige,, socialdemokraterna med andra partiet försöker så att begränsa yttrandefrihet i Sverige.i principen  människorna ska ha rätt till tala och säga till om dem ser något som är för fel  också  man måste ha rätt till att såga nej till något som är orättvis i systemet.
det är fel att försöka påtvinga så att  tystna ner andra  för att man kuna inte tala om sin rättigheter.
det finns väldigt mycket orättvist  och oacceptabel  saker och ting i samhället.
när yttrandefrihet bli begränsat då måste landet förvänta sig en revolution.
Experten på yttrandefrihet: "Stor fara i att granskningar som borde bli gjorda inte blir gjorda"
Nils Funcke är frilansjournalist och expert på yttrandefrihet. Han ser faran i att ansvariga utgivare utsätts för hot.
– Det är värsta tänkbara att de som hotar faktiskt kan få bestämma om vad som ska få yttras och vem som ska få yttra sig, säger han.
Det var efter Gefle Dagblads senaste artikel i granskningen av den islamistiska extremismen i Gävle, som chefredaktören Anna Gullberg mordhotades av en person med kopplingar till Gävle moské.
– Det är lite sorgligt att man inte kan ta en diskussion om de sakförhållandena som ni tagit upp. I stället dras det till den här hotfulla situationen, säger Nils Funcke, expert på yttrandefrihet.
Hoten mot medier kommer ofta från extremister, till exempel nazistiska grupper och våldsbejakande religiösa grupper.
– Det är inte första gången och dessvärre inte sista gången som någon blir så upprörd över att bli granskad. Då är frågan hur man parerar det, säger Nils Funcke.
När det bedrivs påtryckningar mot personer med viktiga roller inom demokratin så kan rättsväsendet se brottet som grövre.
– Lagstiftarna har sett väldigt allvarligt på hot mot personer som utövar myndighet. Det ska inte vara möjligt att genom påtryckningar få fördelar gentemot andra medborgare. Det finns ett brott i både brottsbalken och yttrandefrihetsgrundlagarna, där man just tar sikte på viktiga samhällsfunktioner där även medierna inkluderas, säger Nils Funcke
Det värsta som kan hända enligt Nils Funcke att medierna undviker viktiga granskningar.
– Alla former av hot är naturligtvis allvarliga. Men i synnerhet när det kan innebära att personer börjar idka självcensur, helt enkelt att folk blir rädd. Det är en stor fara i att granskningar som borde bli gjorda inte blir gjorda, säger han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar