human rights watch

torsdag 26 juli 2018

Today, when I'm on my way home with my children,
Today, when I'm on my way home with my children,
Rasists, Nazis, extremists, they are in psychopathic Parants. Then those who are in the same parants then they are dangerous also harmful to society and democracy.
I want to disclose the dirty inner innings of the racists and want to say something like my experience. The second stage of the racists is suffering from fascism. The last step is madness and harmful behavior. A racist is always a criminal, a Nazi who is close to racists and racists can be Nazi reds always a criminal. The roots of racialism are the Nazi phase.
A racist can be dangerousThe danger of a racist is that the government and government support them also protects them ..
Hitler's start was a racist when he hammered at the last stage when killing more than 6 million people.
Today on my way home with the child saw three women sitting on the benches: when my child said hi two of them responded helloheart then the third said so the child just stood there and there is no word more honed her last step of racist madness or Nazi madnesses.
 I saw Anders Berievik's face. In principle, one does not answer such sick answers to a 4 year old child.
Is there a relationship between psychopathic traits and racism? yes of course there are racists have three steps, the first step is not so dangerous, the second step can make the violence, but the last step is acute madness can be hurt the whole community also the people who are close to the person carrying racist diseases, or nazi diseases.
Abstract
Psychopathy has a long history in both forensic research and clinical practice, with a wide range of antisocial attitudes and behaviors that are regularly found to coexist with psychopathy. Racial attitudes are considered antisocial and share several common relationships with psychopathic personality traits, including in their development and their manifestation. Both psychopathy and racism have significant and profoundly harmful consequences for society. Increasing understanding of each construction and the potential ways to reduce their social impact would therefore be useful. Using two measure of racist attitudes, this study aimed at giving the first study of psychopathic personality traits and racist attitudes of 402 adolescents and adults (M = 23.24 years, = 9.72 years) from European society. The results strongly support the occurrence of a relationship between psychopathy and racism and provide further validity evidence for racism as an effective measure of racist attitudes in the European. These findings give rise to future work on racism and psychopathy, highlighting the potential for integrating existing knowledge of both constructions to address the effects of them simultaneously. This research also underscores the benefits of further research on the relationship between criminal behavior and racist attitudes.
mvh samuel
----------------
in swedish
Rasister, nazister, extremister dem befinner sig i psykopatiska Parants. Då dem som befinner sig i samma parants då dem är farliga också skadliga för samhället och demokrati.
Jag vill avslöja rasisternas smutsiga inre innerst  och vill säga en sak som mina erfarenheter rasisternas andra steget är lider till fascismen,, sista steget är galenskaper och skadliga beteende, En rasist alltid är en kriminell, också en nazist som är nära rasister och rasister kan vara nazistiska röttor  alltid en kriminell. Rasismens rötter är nazistfasen.
En rasist kan vara farlig
Faren för en rasist är att regeringen och myndigheter stöder dem också skyddar dem..
Hitler frånbörjan var en rasist då han hamnad på sista steget då mördat mer än 6 millioner människor.
Idag var på väg hem med barnet då såg  tre kvinnor som satte sig på bänkerna : då mitt barn sa hej  till dem, två av dem svarade hejhej sedan tredje  sa så till barnet stick fram bara och det  finns inte något ord mer än hennes sista steget av rasistiska galenskaper eller  nazistiska galenskaper en av orsaken för det som hon har gjort.
 Jag såg väl Anders berieviks ansikte.. i principen  man svarar inte sådant sjuka svar till ett 4 åring barn.
Finns det ett förhållande mellan psykopatiska egenskaper och rasism? ja naturligtvis det finns rasisterna har tre steget första steget är inte så farliga,  andra steget kan göra våldet, men sista steget är akuta galenskaper kan skadas hela samhället också människorna som befinner sig nära personen som bär rasistiska sjukdomar, eller nazistiska sjukdomar.
Abstrakt
Psykopati har en lång historia i både kriminell rättsmedicinsk forskning och klinisk praxis, med ett brett spektrum av antisociala attityder och beteenden som regelbundet befunnits sameksistera med psykopati. Rasistiska attityder anses antisociala och delar flera gemensamma förhållanden med psykopatiska personlighetsdrag, inklusive i deras utveckling och deras manifestation. Både psykopati och rasism har betydande och genomgripande skadliga konsekvenser för samhället. Förhöjande förståelser av varje konstruktion och de potentiella sätten att minska deras samhälleliga påverkan skulle därför vara användbara. Med hjälp av två mått av rasistiska attityder syftade den här studien till att ge den första undersökningen av psykopatiska personlighetsdrag och rasistiska attityder hos 402 ungdomar och vuxna (M = 23,24 år,  = 9,72 år) från det europeiska samhället. Resultaten ger starkt stöd för förekomsten av ett förhållande mellan psykopati och rasismen och ger ytterligare validitetsbevis för rasist som en effektiv åtgärd av rasistiska attityder i Europeiska. Dessa fynd ger upphov till framtida arbete med rasism och psykopati och belyser potentialen för att integrera befintlig kunskap om båda konstruktionerna för att ta itu med effekterna av dem samtidigt. Denna forskning understryker också fördelarna med ytterligare forskning om förhållandet mellan kriminellt beteende och rasistiska attityder.
mvh samuel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar