human rights watch

torsdag 30 maj 2013

Sweden and anti semitism Hello, I hope all is well with you.

Sweden and anti semitism Hello, I hope all is well with you.
I did not set up the camera to see people on the contrary, I set up the camera, I was scared and was threatened several times temporarily via phone also via a chat page called paltalk. since when did unsuitable patches on my apartment door, I became even more upset and got very scared.
I can ask my friends who live out of country to publicize the movie about the man who stuck unsuitable patches on my apartment door several times as I was leaving to them the movies on Dec. 6, 2012

You may ask why I had the camera against my entrance door?
The priority is to tell you I have complete equality principle, I will not be published picture film from myself but to ask the person who must be approved then I published.
But we have a known revelation then they should reveal if something goes inaccuracy or förberder to a crime.
I fulständigt comply with the law and rules on publications
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle
The more I want right now tell you a little about my work for human rights and democracy in Iran.
I can write up all of my websites is my websites on executions also against torture in Iran.
I was threatened many times both via facebook, also via phone, in 2011 I was attacked by the man with the ax as you know about it.
Between 2010 and 2012, between 00:00 and sometimes half past one in the night my entrance door was dialed by unknown people, I became very concerned about what would happen to me and knew why, because I work as an activist and I can write up all web lodges I work with.
www.ajansknews.blogspot.com
www.samuelkermashani2.blogspot.con
http://rwku3.blogspot.se/ this website is all about psychology.
http://samuelkub.blogspot.se/
http://nashmin-zareh.blogspot.se/ this website is about prisoners in iran.
http://ashrafian1.blogspot.se/
http://azhanskurd.blogspot.se/
samuelkermashahi / facebook.com
http://samuelku.blogg.se/
http://www.freewebs.com/kdedgk/
http://www.youtube.com/channel/UCkNOxZzQCloED0rvCb1lvBg/videos
http://israelkurd.blogspot.se/
I also have a website on Facebook called ajansknewsklbp
Also I have over 300 letters of democracy, human rights, federalism, if you want so you can translate in Swedish that I have written in Farsi.
When I saw that someone starts to post inappropriate word at my door I became more agitated and tried to find out who the person is behind an adhesive patch on my apartment door.
The first time was a small patch is at No No No we do not have direct advertising.
Next patch glued to my apartment door was standing so no nejt nein we do not have direct advertising.
The last standing so no no no no no
We do not want fucking Jews in our country.
Get out of here you fucking nigger.

The last event was between September and October 2012 when I got scared and tried to set up a camera to find out who is behind this.
I feel completely vulnerable to abuse and when did this piece on my apartment door knew I threatened by anyone.
Therefore, I went to a neighbor and gave her three different short films shown one of her company guys post these on my door and it shows in the movie the guy will come back and post a note on my door that is what I have written up while I have saved the patch and want to give to you both via email and via the copy and give to police.
I bet her to say to his companion guys paste not those of my apartment door, it may be a cop date.
If you have a conscience and do not cooperate with the Iranian regime or do not support the Iranian religious dictatorship which should give me the right because my biography was stolen in 2010 have been reported to the police received a letter from the police that it was not criminal. I know who has taken my biography and then avenged in an Iranian newspaper in tehran three of my neighbors told me that the person was with his wife at the girl who lived in my apartment in 2010 between July and September Month and it was hamid nergee with a handicapped person who could fine Swedish and interpreted for hamid with two men.
There are police reports to the police about this event.
Since those sent by people who usually go to the Iranian embassy to the Iranian embassy my biography.
This letter will be translated in English, Persian, Kurdish, Hebrew, Arabic and Russian.
Sincerely samuel q kermashahi
2013-05-30
-------------------

Sverige och anti semitism 
Hej på er, jag hoppas att allt är bra med er.
Jag satte inte upp kameran för att se folk tvärtom jag satte upp kameran jag var rädd och blev hotat flera gånger tillfälligt  via telefonen också via en chatt sidan som heter paltalk. sedan när såg olämpligt lappar på min lägenhets dörren jag blev än mer upprört och blev väldigt rädda.
Ni kanske frågar varför hade jag kamera mot min entre dörr?
I första hand skall berätta för er jag har fullständighets princip  jag publiceras inte bild film från mig själv utan att tillfråga personen som ska vara godkänd då kan jag publiceras .
Men vi har en som kallas avslöjande då man borde avslöja om något skulle går för felaktighet eller någon förberder sig till ett brott.
Jag fulständigt  följer med lagen och regler om publiceringar
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle
Ju jag vill just nu berätta lite om mitt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran.
Jag kan skriva upp  alla mina webbsidor som handlar mina hemsidor  mot avrättningar också mot tortyr i Iran.
Jag  blev hotat många gånger både via facebook, också via telefonen, i 2011 jag blev attackerade av med man med yxa det vet ni om detta.
Mellan 2010 och 2012  mellan kl 00:00 och ibland halv två på natten min entre dörren blev uppringt av okänd människor  jag blev väldigt oroligt över vad skulle hända mig och visste varför, därför att jag jobbar som aktivist och jag kan skriva upp alla webblogar som jag arbetar med .
www.ajansknews.blogspot.com
www.samuelkermashani2.blogspot.con
http://rwku3.blogspot.se/   denna webbsidan handlar om psykologi.
http://samuelkub.blogspot.se/
http://nashmin-zareh.blogspot.se/ denna websidan handlar om fångarna i iran.
http://ashrafian1.blogspot.se/
http://azhanskurd.blogspot.se/
samuelkermashahi/facebook.com
http://samuelku.blogg.se/
http://www.freewebs.com/kdedgk/
http://www.youtube.com/channel/UCkNOxZzQCloED0rvCb1lvBg/videos
http://israelkurd.blogspot.se/
Jag har också en webb på facebook som heter ajansknewsklbp
Också jag har över 300 skrivelser om demokrati, mänskliga rättigheter, federalism om ni vill så ni kan översätta på svenska som jag har skrivit på persiska.
När jag såg att någon börjar klistra olämpliga ordet på min dörr jag blev mer upprört och försökte reda på vem personen som ligger bakom klistrade lappar på min  lägenhets dörr.
Första gången var ett litet lapp som står på Nej Nej Nej vi  vill inte ha direkt reklam.
Nästa  lapp som klistrade på min lägenhets dörr var står så nej nejt nein vi vill inte ha direkt reklam.
Sista står så nej nej nej nej nej
Vi vill inte ha jävla judar i vårt land.
Stick härifrån din jävla svarting.

Sista händelse det var mellan september och oktober 2012 då jag blev rädd och försökte sätta upp en kamera för att reda på vem som ligger bakom detta.
jag känner mig fullständigt utsattas för kränkning och när såg detta lappar på min lägenhets dörren kännde mig hotat av någon.
Därför gick jag till en granne och  gav henne tre olika korta filmar som visas en av hennes sällskap killar  klistra sådana på min dörren och det syns på filmen killen kommer tillbaka och klistra ett lapp på min dörren som står detta som jag har skrivit upp samtidigt jag har sparat lappen och vill lämna till er båda via e-post och via att kopia och lämna till polisen.
Jag har bet henne för att säga till sina sällskaps killar klistra inte sådana på min lägenhets  dörren det kan bli polis aktuellt.
Om ni har samvete och samarbetar inte med iranska regimen eller stödjer inte iranska religiösa diktaturen då borde ge mig rätt därför att min biografi blev stulen i år 2010 har polis anmält fick ett brev från polisen att det var inte brott. Jag visste vem har tagit min biografi och sedan hämnade i en iransk tidning i tehran  tre av mina grannar har berättat att personen befann sig med sin fru hos tjejen som bodde i min lägenhet under 2010  mellan juli månade och september och det var hamid nergee med en handikapp person som kunde bra svenska och tolkade för hamid med två män till.
Det finns polis anmälningar hos polisen om detta händelse.
Sedan dem skickade via personerna som brukar  åka till iranska ambassaden till iranska ambassaden min biografi.
Denna skrivelsen kommer att översättas på engelska, persiska, kurdiska hebreiska  , arabiska och ryska.
Med vänliga hälsningar samuel q-kermashahi

2013-05-30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar